Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN ____________________________________ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KARSIN Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie do 25 maja 2018 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia (demontaż, transport i utylizacja) wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2. Kwota dofinansowania...

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 16 kwietnia 2018 r. Rgś 6220.1.6.2018.RO O G Ł O S Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 29 marca 2018 r. Rgś 6220.5.22.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przekazaniu akt dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.); ...

Ogniwa fotowoltaiczne

Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)) Lp. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu 1. 1...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE w sprawie składania wniosków o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Na podstawie art. 39.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne...

Informacja

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203)) L.p. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu 1 1...