Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr IV/292/18 z dnia 14 sierpnia 2018.r WÓJT GMINY KARSIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Gminy Karsin. nazwa stanowiska pracy - w wymiarze 1 etatu. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe (pożądane wykształcenie ekonomiczne lub w dziedzinie...

Konkurs na stanowisko Dyrektor Publicznego Przedszkola w Karsinie.

Wójt Gminy Karsin dnia 14 sierpnia 2018r. ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Karsinie. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 12 lipca 2018 r. Rgś 6220.5.30.2017/2018 OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KARSIN o podaniu do publicznej wiadomości Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 29, 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN ____________________________________ o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Dofinansowanie na usunięcie wyrobów azbestowych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KARSIN Wójt Gminy Karsin informuje, że w terminie do 25 maja 2018 roku przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia (demontaż, transport i utylizacja) wyrobów azbestowych z budynków położonych na terenie gminy Karsin. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2. Kwota dofinansowania...

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 16 kwietnia 2018 r. Rgś 6220.1.6.2018.RO O G Ł O S Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 29 marca 2018 r. Rgś 6220.5.22.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przekazaniu akt dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.); ...

Ogniwa fotowoltaiczne

Wójt Gminy Karsin informuje, iż rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku.