Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr V/4/2018 Wójta Gminy Karsin z dnia 4 grudnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 6 listopada 2018 r. Rgś 6220.4.3.2018.RO OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn....

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Karsin, dnia 17 sierpnia 2018 r. Rgś 6220.2.1.2018.RO O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2018 rok”.

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Karsin o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2018 rok”. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat...

Obwieszczenie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Karsin, dnia 26 października 2018 r. Rgś 6220.5.40.2017/2018.RO O B W I E S Z C Z E N I E o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności Stosownie do art. 49, ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 24 października 2018 r. Rgś 6220.5.38.2017/2018.RO OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Stosownie do art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...