Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk w 2019 roku Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z póź. zm.) Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Karsin...

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin

INFORMACJA o podstawowej kwocie dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach Gminy Karsin (na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) Lp. Obowiązuje od dnia Podstawowa roczna kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu 1. 1...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin.

Karsin, dnia 4 stycznia 2019 r. RGŚ.6721.1.3.2019.RO OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Karsin Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn....

Zarządzenie Nr V/4/2018 Wójta Gminy Karsin z dnia 4 grudnia 2018 r.

W sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach „Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karsin, dnia 6 listopada 2018 r. Rgś 6220.4.3.2018.RO OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn....

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Karsin, dnia 17 sierpnia 2018 r. Rgś 6220.2.1.2018.RO O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2018 rok”.

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Karsin o przeprowadzeniu konsultacji projektu: ”Programu współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2018 rok”. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat...