Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Od dnia 01.01.2017 r. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 636,41zł miesięcznie. Statystyczna liczba uczniów w publicznych przedszkolach - 130. Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków o których mowa w art. 90 ust. 1B ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia...

Informacja

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/97/15 z dnia 26.XI.2015 r. Gmina Karsin od dnia 1.X.2016 r. na każde dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" przkazuje dotację w wysokości 486,72 zł. Wójta Gminy Karsin Roman Brunke

Informacja

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/97/15 z dnia 26.XI.2015 r. Gmina Karsin od dnia 1.X.2016 r. na każde dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha" przkazuje dotację w wysokości 486,72 zł. Wójta Gminy Karsin Roman Brunke

Konsultacje projektu

Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017 w województwie pomorskim

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obwieszczenie Wójta Gminy Karsin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wiele, gmina Karsin oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Konsultacje społeczne

Dotyczące projektu "Program współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2017 rok.

Konsultacje społeczne

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r., poz. 672) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353) informuję...

Konsultacje społeczne

Urząd Gminy w Karsinie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu p.n. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - część III - przebudowa drogi we Wdzydzach Tucholskich", które odbędą się dnia 19.10.2016 r. o godz. 12.00 w Sali Ś