Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Karsin

w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Karsin Działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/84/15 Rady Gminy w Karsinie z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Wójt Gminy Karsin O G Ł A S Z A ograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki 283/2 położonej w Wielu stanowiącej własność komunalną Gminy Karsin Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 roku poz. 518 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXIV/234/10...

Ogłoszenie

Gmina Karsin na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu, który będzie złożony w konkursie ogłoszonym...

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Oprzeprowadzeniu konsultacji projektu: "Program współpracy Gminy Karsin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Karsin na 2016 rok"

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin

Karsin, dnia 20.10.2015 r. Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Karsin przeznaczonej do sprzedaży Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) oraz uchwały Nr XXII/146/09...

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego

O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

Pismo Ministra Środowiska w sprawie rozpoczęcia wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, obejmującej lasy stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.