Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.5.35.2017/2018

Karsin, dnia 19.09.2018r. Rgś 6220.5.35.2017/2018.RO OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...

Rgś 6220.5.22.2017.2018

Karsin, dnia 29 marca 2018 r. Rgś 6220.5.22.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przekazaniu akt dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn....

Rgś 6220.1.4.1.2018

Karsin, dnia 22 marca 2018 r. Rgś 6220.1.4.1.2018.RO ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z...

Rgś 6220.5.20.2017.2018

Karsin, dnia 22 marca 2018 r. Rgś 6220.5.20.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.); Zawiadamiam o...

Rgś 6220.5.14.2017.2018

Karsin, dnia 12 marca 2018 roku Nr Rgś 6220.5.14.2017.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...

Rgś 6220.5.11.2017.2018

Karsin, dnia 7 marca 2018 roku Nr Rgś 6220.5.11.2017.2018.ED OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 74 ust....

Rgś 6220.1.1.2018

Karsin, dnia 13 lutego 2018 r. Rgś 6220.1.1.2018 O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października...

Rgś 6721.1.5.4.2016.2017

(...) o przyjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XXVII/240/17 Rady Gminy Karsin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin.....

Rgś 6220.9.8.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)

Rgś 6220.9.9.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)