Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.3.7.2012

(...) w dniu 17 września 2012 roku na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odbudowa zapory bocznej (prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wdy w Km 155+000 ÷ 155+670”. Roboty będą...

Rgś 6120.1.2012

Wójt Gminy Karsin zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przystąpił do opracowywania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, m.in.: "Młosino-Lubnia” PLH 220077, „Jeziora Wdzydzkie” PLH 220034, „Bory Tucholskie” PLB 220009. Przedmiotowe Plany...

Rgś 6220.5.1.2012

(...) w dniu 11 września 2012 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa warsztatu samochodów osobowych” na terenie działki nr 85/4 obręb ewidencyjny Karsin. (...)

Rgś 6220.26.15.2011.2012

(...) w dniu 30 lipca 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr Rgś 6220.26.14.2011.2012, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przystani z hangarami na łodzie i pomieszczeniami pomocniczymi wraz z pomostem/tarasem stałym oraz dwoma pomostami pływającymi rekreacyjnymi nad jeziorem Wdzydze na działce nr 16...

Rgś 6220.3.4.2012

(...) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie opinią z dnia 20.07.2012r. Nr SE.ZNS-80/4911/154/93/IS/12 wyraził, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa ośrodka wypoczynkowego „Jasnochówka” w miejscowości Borsk w Gminie Karsin na...

Rgś 6220.1.8.2012

(...) w dniu 6 lutego 2012 roku roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego i wypoczynkowego, pomostu do cumowania statków do uprawiania sportu lub rekreacji i pomostu do uprawiania wędkarstwa z infrastrukturą...

Rgś 6220.4.1.2012

Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 33 – 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 5 sierpnia 2010 wszczęto postępowanie...

Rgś 6220.3.1.2012

(...) w dniu 17.07.2012r. na wniosek Pana Krzysztofa Wyrembak, Prezesa Zarządu Osada Borsk Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego „Jasnochówka” w miejscowości Borsk w Gminie Karsin na działkach...

Rgś 6220.4.1.2012

(...) w dniu 17 lipca 2012 roku wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Wyrembak, Prezesa Zarządu Osada Borsk Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa osiedli domków jednorodzinnych "Osada Borsk" i "Wioska Lotników" w miejscowości Borsk w Gminie Karsin woj. pomorskie' na działkach...

Rgś 6220.3.12.2012

(...) w dniu 17 lipca 2012 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego „Jasnochówka” w miejscowości Borsk w Gminie Karsin na działkach nr 41, 43 w miejscowości Borsk w obrębie ewidencyjnym...