Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.1.4.2015

(...) pismami z dnia 19 stycznia 2015 roku Nr Rgś 6220.1.2.2015 i Nr Rgś 6220.1.3.2015 zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z prośbą o stwierdzenie obowiązku, lub jego braku, przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia...

Rgś 6220.3.4.2014.2015

(...) w dniu 2 września 2014 roku na wniosek Gminy Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogowej na terenie ulicy Księdza Pułkownika Wryczy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe oraz roztopowe...

Rgś 6220.4.6.2014.2015

(...) w dniu 2 stycznia 2015 roku zostało wydane postanowienie nr Rgś 6220.4. 5.2014stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mechaniczno-bilogicznej-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin, położonej na działce nr 353 obręb...

Rgś 6220-4-1-2014

(...) W dniu 17 listopada 2014 roku na wniosek Urzędu Gminy Karsin wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. (...)

Rgś 6733.55.3012.2014

(...) w dniu 31 sierpnia 2012 roku na wniosek Pani Kingi Browarczyk Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska działającej w imieniu Gminy Karsin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągu...

Rgś 6220.2.1.2014

(...) w dniu 12 sierpnia 2014 roku na wniosek Pana Witolda Kucharskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ALTEX” S.C. z siedzibą w miejscowości Wiele przy ul. Kościerska 2 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie...

Rgś 6220.1.16.2013.2014

(...) w dniu 30 czerwca 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr Rgś 6220.1.15.2013.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2406G, poszerzeniu na odcinku Karsin – Cisewie długości 1,555 km (od km 0+000 do km 1+555,00), przebudowie na odcinku Cisewie – Bąk długości...

Rgś 6733-5-2014

(...) w dniu 20 marca 2014 roku na wniosek Pana Karola Kummer reprezentującego Firmę PPUiH „ELUS” K .Hinc, L. Kuźma u Kartuzy 83-300 ul. Kościerska 1A działającego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...

Rgś 6220-6-15-2012-2013-2014

(...) w dniu 20 lutego 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr Rgś 6220.6.14.2012.2013.2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „odbudowie zapory bocznej (prawego wału przeciwpowodziowego) rzeki Wdy w Km 155+000÷ 155+670”, obręb ewidencyjny Borsk, na działkach 111, 131, 140/1, 140/2, 140/3, 139/11,...

Rgś 6220.1.12.2013.2014

(...) w dniu 14 stycznia 2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2406G, poszerzenie na odcinku Karsin – Cisewie długości 1,555 km (od km 0+000 do km 1+555,00), przebudowa na odcinku Cisewie – Bąk...