Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.11.14.2016.2017

(...) w dniu 1 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Wójta Gminy Karsin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 maja 2017 roku, Nr Rgś.6220.11.11.2016.2017 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa...

Rgś 6220.11.11.2016.2017

(...) po rozpatrzeniu wniosku SAG Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80 – 557 Gdańsk reprezentowanej przez pełnomocnika - panią Małgorzatę Czarnecką z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin” zlokalizowanego,...

Rgś 6220.9.7.2016.2017

(...) w dniu 11.05.2017 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Karsin nr Rgś 6220.9.6.2016.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość-Osówko, gmina Karsin" (..)

Rgś 6220.11.12.2016.2017

(...) w dniu 25 maja 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.11.11.2016.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin” zlokalizowanego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o nr: 31/1, 25,...

Rgś 6220.11.10.2016.2017

(...) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin” zlokalizowanego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o nr: 31/1, 25, 92, 9 obręb Dąbrowa, gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie" (...)

Rgś 6220.11.9.2016.2017

(...) Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin” (...)

Rgś 6220.11.10.2016.2017

(...) w postępowaniu prowadzonym na wniosek SAG Elbud Gdańsk S.A. z siedziba w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 87 reprezentowanej przez pania pełnomocnik Małgorzatę Czarnecką z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacj 110/15 kV GPZ Karsin” zlokalizowanego...

Rgś 6220.1.1.2017.O.N.2000

Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 33 – 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne...

Rgś 6220.10.8.2016.2017

(...) w dniu 9 marca 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.10.7.2016.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Cisewie, na działce ewidencyjnej...

Rgś 6220.10.6.2016.2017

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Cisewie, na działce ewidencyjnej nr 262/4 obręb Bąk, gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie zostało wydane postanowienie o...