Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Karsin o wszczęciu postępowania administracyjnego

Karsin, dnia 17 sierpnia 2018 r. Rgś 6220.2.1.2018.RO

Rgś 6220.5.22.2017.2018

Karsin, dnia 29 marca 2018 r. Rgś 6220.5.22.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o przekazaniu akt dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z p&o

Rgś 6220.1.4.1.2018

Karsin, dnia 22 marca 2018 r. Rgś 6220.1.4.1.2018.RO ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst j

Rgś 6220.5.20.2017.2018

Karsin, dnia 22 marca 2018 r. Rgś 6220.5.20.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rgś 6220.5.14.2017.2018

Karsin, dnia 12 marca 2018 roku Nr Rgś 6220.5.14.2017.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K

Rgś 6220.5.11.2017.2018

Karsin, dnia 7 marca 2018 roku Nr Rgś 6220.5.11.2017.2018.ED OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARSIN o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rgś 6220.1.1.2018

Karsin, dnia 13 lutego 2018 r. Rgś 6220.1.1.2018 O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY KARSIN o wszczęciu postępowania administracyjnego

Rgś 6721.1.5.4.2016.2017

(...) o przyjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XXVII/240/17 Rady Gminy Karsin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin.....

Rgś 6220.9.8.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)

Rgś 6220.9.9.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)