Decyzje środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.4.8.2012

(...) w dniu 17 lipca 2012 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedli domków jednorodzinnych „Osada Borsk” i „Wioska Lotników” w miejscowości Borsk, w Gminie Karsin, województwo pomorskie”...

Rgś 6220.2.3.2012

(...) w dniu 10 lipca 2012 roku została wydana decyzja nr Rgś 6220.2.2.2012 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa ośrodka wypoczynkowego Jasnochówka w Borsku oraz budowa osiedli domków jednorodzinnych „Osada Borsk” i „Wioska...

Rgś 6220.26.12.2011.2012

(...) w dniu 8 listopada 2011 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przystani z hangarami na łodzie i pomieszczeniami pomocniczymi wraz z pomostem/tarasem stałym oraz dwoma pomostami pływającymi rekreacyjnymi nad jeziorem Wdzydze, na...

Rgś 6220.2.1.2012

(...) w dniu 19.06.2012r. na wniosek Pana Krzysztofa Wyrembak, Prezesa Zarządu Osada Borsk Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:” Przebudowa ośrodka wypoczynkowego Jasnochówka w Borsku oraz budowa osiedli domków jednorodzinnych „Osada...

Rgś 6220.25.12.2011.2012

w dniu 23 września 2011 roku wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont i adaptacja istniejącego budynku służącego turystyce wodnej wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz niezbędnych urządzeń wodnych na cele przystani...

Rgś 6220.26.10.2011.2012

(...) Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 33 – 36, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 8...

Rgś 6220.25.11.2011.2012

Wójt Gminy Karsin, działając na podstawie art. 33-36, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23 września 2011...

Rgś 6220.1.1.2012

(...) w dniu 6 lutego 2012 roku wpłynął wniosek Pana Jana Wardyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie ośrodka rehabilitacyjno terapeutycznego i wypoczynkowego, pomostu do cumowania statków do uprawiania sportu lub rekreacji i pomostu do uprawiania wędkarstwa z infrastrukturą...

Rgś 6220.26.7.2011.2012

(...) Wójt Gminy Karsin zawiadamia, że postanowieniem z dnia 23 stycznia 2012 roku Nr Rgś 6220.26.5.2011.2012 nałożył na „MAKNITT-TUR” Sp. z o.o. w Wielu ul. Dąbrowska 5 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku przystani...