Decyzje środowiskowe (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6721.1.5.4.2016.2017

(...) o przyjęciu przez Radę Gminy Karsin Uchwały Nr XXVII/240/17 Rady Gminy Karsin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin oraz budowy napowietrznej dwutorowej linii 110 kV na terenie Gminy Karsin.....

Rgś 6220.9.8.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)

Rgś 6220.9.9.2016.2017

(...) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość – Osówko, gmina Karsin”. (..)

Rgś 6220.9.9.2016.2017

(...) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk-Brusy - GPZ Karsin".. (..)

Rgś 6220.11.13.2016.2017

(...) Sprostować oczywistą omyłkę pisarską środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Karsin z dnia 25 maja 2016 r. Nr Rgś 6220.11.11.2016.2017 dotyczącej zadania pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin”, w niżej wymienionym zakresie. (..)

Rgś 6220.11.14.2016.2017

(...) w dniu 1 czerwca 2017 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Wójta Gminy Karsin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 maja 2017 roku, Nr Rgś.6220.11.11.2016.2017 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa...

Rgś 6220.11.11.2016.2017

(...) po rozpatrzeniu wniosku SAG Elbud Gdańsk S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80 – 557 Gdańsk reprezentowanej przez pełnomocnika - panią Małgorzatę Czarnecką z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin” zlokalizowanego,...

Rgś 6220.9.7.2016.2017

(...) w dniu 11.05.2017 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Karsin nr Rgś 6220.9.6.2016.2017 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Zamość-Osówko, gmina Karsin" (..)

Rgś 6220.11.12.2016.2017

(...) w dniu 25 maja 2017 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.11.11.2016.2017 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin” zlokalizowanego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o nr: 31/1, 25,...

Rgś 6220.11.10.2016.2017

(...) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji 110/15 kV GPZ Karsin” zlokalizowanego na terenie fragmentów działek ewidencyjnych o nr: 31/1, 25, 92, 9 obręb Dąbrowa, gmina Karsin, powiat kościerski, województwo pomorskie" (...)