Decyzje środowiskowe (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rgś 6220.1.15.2012

(...) w dniu 20 grudnia 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Nr Rgś 6220.1.14.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ośrodka rehabilitacyjno terapeutycznego i wypoczynkowego, pomostu do cumowania statków do uprawiania sportu lub rekreacji i pomostu do uprawiania wędkarstwa z infrastrukturą...

Rgś 6220.1.12.201

(...) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie ośrodka rehabilitacyjno terapeutycznego i wypoczynkowego, pomostu do cumowania statków do uprawiania sportu lub rekreacji i pomostu do uprawiania wędkarstwa z infrastrukturą towarzyszącą...

Rgś 6220.9.6.2012

w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 12 października 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie hangaru na sprzęt pływający, punktu pomocy medycznej wraz z pomieszczeniem ratownika, toaletami i łaźnią, niestałego pola namiotowego (tymczasowego na sezon letni)...

Rgś 6220.7.8.2012

(...) Wójt Gminy Karsin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 listopada 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr Rgś 6220.7.7.2012 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja istniejącego budynku na cele stacji obsługi i remontu...

Rgś 6220.7.6.2012

(...) w postępowaniu prowadzonym na wniosek Państwa Bernadety i Mirosława Karcz zam. w Karsinie ul. Krótka 2, 83-440 Karsin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Adaptacja istniejącego budynku na cele stacji obsługi i remontu środków transportu polegającej na jego nadbudowie...

Rgś 6220.6.8.2012

(...) w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa zapory bocznej (prawego wału przeciwpowodziowego) rzeki Wdy w Km 155+000÷155+670" zostało wydane postanowienie Nr Rgś 6220.6.6.2012...

Rgś 6220.3.10.2012

(...) w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Krzysztofa Wyrembak, Prezesa Zarządu Osada Borsk Sp. z o.o. z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego "Jasnochówka" w miejscowości Borsk w Gminie...

Rgś 6220.9.1.2012

(...) w dniu 12 października 2012 roku na wniosek Państwa Krzysztofa Daroszewskiego, Andrzeja Gawrychowskiego, Sylwii i Wiesława Raczyńskich oraz Elżbiety i Andrzeja Ubertowskich reprezentowanych przez radcę prawnego Michała Behnke, Kancelaria Radców Prawnych CIC Danuta Pikor, Michał Behnke Sp. p. ul. Śląska 50/6, 81-310 Gdynia wszczęto...

Rgś 6220.8.1.2012

(...) w dniu 1 października 2012 roku na wniosek Pana Tadeusza Wirkijowskiego zam. w Gdyni wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku służącego turystyce wodnej wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej oraz niezbędnych...

Rgś 6220.7.1.2012

(...) w dniu 27 września 2012 roku na wniosek Państwa Bernadety i Mirosława Karcz zam. w Karsinie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja istniejącego budynku na cele stacji obsługi i remontu środków transportu polegającej na jego nadbudowie...