Ochrona Danych Osobowych

Ogólna polityka informacyjna w zakresie RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Karsinie z siedzibą przy ul. Długiej 222, 83-440 Karsin. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 r. Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Z dniem 25 maja 2018 r. ustawa o RODO weszła w życie.

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m.in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego Urząd przetwarza moje dane osobowe? 

Urząd przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać poboru podatków i opłat.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych ?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym urzędu.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Karsin. Gmina, a tym samym Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Gminy Karsin poprzez email: ug@karsin.pl oraz pod numerem telefonu (58) 687 33 22 lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z inspektorem ochrony danych w Urzędzie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@karsin.pl

W jakim celu Urząd przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Urząd w celu:

  • Prowadzenie spraw z zakresu:

- gospodarki lokalami i budynkami oraz nieruchomościami,

- spraw obywatelskich,

- zarządzania majątkiem gminy,

- podatków i opłat,

- leśnictwa i rolnictwa,

- funduszy pomocowych,

- inwestycji i remontów,

- zarządzania drogami,

- planowanie przestrzennego,

- zamówień publicznych,

- promocji i kultury,

- wszelkich innych wniosków;

 

  • Organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze UG.

- monitoring wizyjny: budynek Urzędu Gminy w Karsinie; plac św. Jana w Karsinie; plac zabaw i parking przed Domem Kultury w Karsinie; plac zabaw przy Domu Kultury w Osowie; Centrum Informacji Turystycznej, scena, zaplecze ratownika wodnego oraz teren przy plaży gminnej w Wielu.

 

Kto jest odbiorcą moich danych ?

Urząd Gminy nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te które Urząd Gminy powierzył do przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy?

Dane osobowe będą przechowywyane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Urzędzie Gminy, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  2. do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  3. do usunięcia danych (art. 17 RODO)
  4. do ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO)
  5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
  7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogą wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa  danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa podatkowego.

Skąd Urząd ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Urzędu Gminy. W przypadku pozyskiwania danych osobowych  w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Urząd Gminy ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba, że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

 

 

Powołanie wspólnego inspektora ochrony danych - treść zarządzenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Datta
Ilość wyświetleń: 249
19 września 2018 10:26 Marta Kulas - Zmiana treści zakładki.
05 czerwca 2018 07:57 Łukasz Datta - Zmiana treści zakładki.
29 maja 2018 11:39 Marta Kulas - Zmiana treści zakładki.